Revolution Slider Error: Slider with alias TeamTest not found.
Maybe you mean: 'HomeTopSlider' or 'HomeHallSlider' or 'TeamQuint'

BMAT

BMAT (The BioMedical Admissions Test) คือการทดสอบความถนัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาแพทย์ทันตแพทย์และ ชีววิทยาการแพทย์ในมหาลัย บางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ สเปน มาเลเซีย ไทยและเนเธอร์แลนด์
BMAT ใช้เวลาทดสอบ 2 ชั่วโมงเป็นลักษณะใช้ปากกาและกระดาษไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกและส่วนที่ 2 จะเป็นลักษณะข้อสอบปรนัยหรือตอบคำถามสั้นๆส่วนที่ 3 จะเป็นการเขียนเรียงความข้อสอบ

คำถามส่วนที่ 1 ข้อสอบถูกออกแบบเพื่อวัดความถนัดและทักษะ เช่นทักษะการแก้ปัญหา ความเข้าใจเหตุผล วิเคราะห์ข้อมูลและการคิดเชิงวิพากษ์หลักการและเหตุผล ใช้เวลา 60 นาทีมี 35
คำถามส่วนที่ 2 วัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และการนำไปใช้ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใช้ ใช้เวลา 30 นาทีมี 27
คำถามส่วนที่ 3 เป็นการทดสอบการเขียนใช้เวลา 30 นาทีเพื่อที่จะดูความสามารถในการเลือกพัฒนาและจัดเรียงความคิดเพื่อสื่อสารในการเขียนอย่างถูกต้องตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ

Subject available

ทาง Quint School เปิดสอนแบบ Private Class ในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม